Slide background THE SAMSARA FESTIVAL

2015 – 12th December

o AISHWARYA HARISH (BHARATA NRITYAM)
o TIRTHA S. GIRI (BHARATANATYAM)

2016 – 15th December

o PAVITRA BHAT (BHARATANATYAM)
o DISCIPLE OF DR.SUCHETA CHAPEKAR (BHARATANATYAM- FROMPOONA)
o DISCIOLE OF DR.SANDYA PURECHA (BHARATANATYAM)

2017 – 15th December

o ARCHANA BASU (ODISSI)
o HARSHADA JAMBEKAR AND GROUP (KATHAK)
o DHWANI AND GROUP (BHARATANATYAM)

2018 – 12th December

o NIVEDITA MUKHERJEE (ODISSI)
o VAIBHAV AREKAR (SANKHYA DANCE COMPANY-ABHANGA RANGA)

2020 – 7th Nov to 8th Nov

o SOPHIA SALINGAROS
o VISHALINI NANDA

2020 – 12th Dec to 13th Dec

o SOPHIA SALINGAROS
o VISHALINI NANDA